Copyright 2020 - Alpha-Beheer BV

 

  

Alle appartementen zijn verhuurd
 
Update januari 2018
 
De planning is dat de 3 kamer woningen medio januari worden opgeleverd. De oplevering van de 2-kamer woningen is gepland op 1 februari 2018.
Alle woningen zijn verhuurd.
Vele belangstellenden hebben zich ingeschreven.
 
Update oktober 2017
 
De verbouw van het oorspronkelijke kantoorpand naar appartementen is in volle gang. De twee 3-kamer appartementen zijn casco nagenoeg gereed en worden voorzien van badkamer en inbouwkeuken. Ook de lift bij de ingang aan de Bijl-zijde zal in oktober worden gerealiseerd.
In relatief korte tijd zijn de contouren van de tien 2-kamer appartementen zichtbaar geworden en is het dak vrijwel gereed. Dit wordt te zijner tijd voorzien van zonnepanelen.
 
Oplevering van de 3-kamer woningen is nog dit jaar gepland. Op dit moment zijn daarvoor nog geen huurcontracten getekend. Belangstellenden kunnen informatie opvragen c.q. zich aanmelden via het contactformulier op deze website.
De belangstelling voor de 2-kamer woningen is enorm. Inmiddels zijn kandidaat huurders persoonlijk benaderd. Zij hebben aangegeven voornemens te zijn vanaf begin januari 2018 een appartement te willen huren.
 
 
Update september 2017
 
In september wordt gestart met de realisatie van de tien 2-kamer appartementen.
Inhoudelijke informatie over de uitvoering en prijzen van de 2- en 3-kamer appartementen treft u in de brochures die bovenaan deze pagina via de groene buttons te downloaden is.
 
De 3-kamer appartementen zijn op het moment van schrijven van deze update nog niet definitief toegewezen. Belangstellenden kunnen zich melden via het contactformulier.
De planning is om de 3-kamer appartementen rond oktober/november 2017 op te leveren.
 
Er is een grote hoeveelheid inschrijvingen ontvangen van belangstellenden voor een 2-kamer appartement. De planning is om deze in de loop van september toe te wijzen. Oplevering van van de 2-kamer appartementen is verwacht in januari 2018.
 
 
Update augustus 2017
 
De verbouwactiviteiten zijn in volle gang. De huurder van het kantoor is gesettled op de BG aan de Bijlzijde en de twee 3-kamer appartementen zijn op dit moment vrijwel casco gereed met duurzame nieuwe kunststof kozijnen. De komende periode worden de woningen voorzien van vloerverwarming, een fraaie hoekkeuken met inbouwapparatuur en een moderne badkamer. Tevens worden voorbereidende werkzaamheden verricht voor het plaatsen van een lift die - naast de twee trappenhuizen in het pand - toegang geeft tot de verdieping.

Update februari 2017
De aannemer is gestart met de verbouw in het pand zodat de huidige huurder op korte termijn intern kan verhuizen.

Update januari 2017

In de tweede week van januari wordt gestart met de verbouw van de kantoorruimte op de hoek (BG) zodat de huidige huurder ca. eind februari

inpandig kan verhuizen. Daarna wordt gestart met de verbouw van de overige ruimten.


Update november 2016
De beroepstermijn is voorbij en de omgevingsvergunning is nu definitief. We hopen begin 2017 te kunnen starten met de verbouw naar appartementen.Update september 2016


Tijdens de periode van ter inzage legging zijn 3 zienswijzen ingediend. De gemeente heeft op deze ingebrachte zienswijzen gereageerd.
Op 25 augustus jl. zijn de relevante stukken door de gemeente ter inzage gelegd (en gepubliceerd in de Staatscourant); de beroepsprocedure loopt derhalve tot en met 5 oktober a.s.
Alvorens daadwerkelijke met de verbouw naar appartementen wordt gestart, wordt inpandig verbouwd in verband met de verhuizing van de huidige huurder naar de hoek Bijl/Admiraal de Ruyterstraat.

Update 5 april 2016

Op verzoek van de gemeente zijn diverse stukken opgemaakt, t.w. bezonningsstudie, ruimtelijke onderbouwing, akoestische rapportage en EPC berekeningen. Alle rapportages zijn van erkende en gespecialiseerde bureaus en beoordeeld door de betreffende afdelingen binnen de gemeente. Nu deze ambtelijk akkoord zijn bevonden worden ze aangeboden aan het college.
De verwachting is dat een en ander op 12 april door het college zal kunnen worden behandeld. Naar verwachting zal dan een positief besluit worden genomen waarna publicatie zal plaatsvinden in de gemeentelijke rubriek van het huis aan huis blad Kompas en op de website van de gemeente. Deze openbaarmaking is tevens bedoeld om de inspraakprocedure te starten. De stukken liggen gebruikelijk 6 weken ter inzage en dit is de termijn waarbinnen men eventueel bezwaar tegen de verbouw kan aantekenen.
Het kantoor dat op de BG ruimte huurt zal, na het verkrijgen van de vergunning, verhuizen naar de hoek Bijl/Admiraal de Ruyterstraat. De Poldershop heeft in de afgelopen jaren gebruik mogen maken van de faciliteiten van Alpha Beheer. Inmiddels is deze shop al verhuisd binnen het pand, zodat de aannemer in de gelegenheid werd gesteld intern een aantal aanpassingen te doen ter voorbereiding op de verbouw. Zodra de verbouw concreet van start gaat, zal de Poldershop verhuizen naar elders.
Binnenkort zal er op deze site nadere informatie worden geplaatst voor potentiële huurders

Update 31 december 2015
In overleg met welstand heeft een kleine wijziging plaatsgevonden aan de gevel ten opzichte van de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning.


Update 21 oktober 2015


Aan de gemeente Oud-Beijerland is de aanvraag verzonden voor een omgevingsvergunning voor het toevoegen van een woonbestemming op het pand en de verbouw naar appartementen.
De aanvraagprocedure zal een periode van maanden in beslag nemen. Verwacht wordt dat deze in het voorjaar van 2016 kan worden afgerond.
13 2-kamer appartementen
Het project omvat duurzame sociale huurwoningen in het centrum van Oud-Beijerland.
De 2-kamer appartementen variëren van 41 – 56m2.
Aan deze afbeeldingen/schaal kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

Doelgroep
De appartementen worden gerealiseerd in antwoord op de behoefte aan sociale huurwoningen in de gemeente Oud-Beijerland. De woningen zijn geschikt voor bewoning door 1 of 2 personen; voor jongeren, senioren en alleengaanden.

Huurprijzen
De huurprijzen van appartementen zijn nog niet bepaald. De bedoeling is dat de woningen vallen in de categorie ‘sociale huurwoning’; de maximale huurprijs voor dit type woning kan op dit moment maximaal € 710,68 bedragen.

Energiezuinig
De appartementen worden uitgevoerd op innovatieve wijze. Door toepassing van duurzame materialen kunnen hoge isolatiewaarden worden behaald en energiezuinige woningen worden gerealiseerd. Vloerverwarming en bij-verwarming kunnen daarbij zorgen voor een aangenaam leefklimaat. Op het dak van het complex worden zonnepanelen geplaatst voor duurzame energie.


Update februari 2015
Op 9 februari 2015 heeft weer overleg plaatsgevonden bij de gemeente OBL. De gemeente staat positief tegenover het plan tot herontwikkeling van de locatie door Alpha Beheer en heeft aangegeven dat een volgende stap genomen kan worden.
Omdat bij herontwikkeling het bestemmingsplan aangepast dient te worden, dient een ruimtelijk plan overlegd te worden. Alpha zal voor het schrijven daarvan een bureau selecteren.
Aan de hand van het ruimtelijk plan zal de gemeente OBL beoordelen of het bestemmingsplan kan worden aangepast.
Bijeenkomst november 2014
Door Alpha Beheer is o.a. toelichting gegeven op de plannen voor het realiseren van eco- (voor zover mogelijk) appartementen voor junioren/senioren op de footprint van het huidige kantoorpand. Tevens zijn studie-tekeningen getoond om de denkrichting helder te maken.
Uitgangspositie is de stimulans vanuit de (lokale) overheid tot herontwikkeling van leegstaande kantoren en tevens de vraag naar (duurzame) huurwoningen in Oud-Beijerland in combinatie met economische haalbaarheid en MVO. Dat er een chronisch tekort is aan dit type huurwoningen (starters en senioren) blijkt niet alleen uit de structuurvisie van de gemeente OBL maar ook uit haar rapportages ‘Ouderen in Oud-Beijerland’(notitie 1) en ‘Informatie over ouder worden en wonen in Oud-Beijerland’ (notitie 3) van april 2013 waarin is gemeld dat 76% van de 65-plussers binnen 5 jaar wil verhuizen naar een huurwoning en het aantal senioren tot 2025 groeit met meer dan 1200.
Herontwikkeling van het pand aan de Admiraal de Ruyterstraat 2 in Oud-Beijerland.
Het pand heeft momenteel een kantoorfunctie. Sinds enkele jaren staat een substantieel deel van de kantoren leeg. Dat deze situatie in positieve zin zal wijzigen, is gezien de economische omstandigheden, niet te verwachten.
In het kader van landelijke en regionale stimulering van transformatie van leegstaande kantoren naar woningen heeft Alpha Beheer haar voorstel tot herontwikkeling gecommuniceerd aan de gemeente.
Eind augustus 2014 heeft de gemeente Oud-Beijerland Alpha Beheer per brief bericht dat het initiatief tot herontwikkeling van het pand op prijs wordt gesteld.
De voorkeur van de gemeente gaat uit naar woonfuncties. Zowel starters, jonge gezinnen als senioren zijn doelgroepen die prioriteit hebben in het woonbeleid van de gemeente (zie ook Structuurvisie gemeente OBL en de gemeentelijke Woonvisie waarnaar in het recent vastgestelde bestemmingsplan wordt verwezen).
Bij brief van 14.11.2014 zijn omwonenden/belanghebbenden uitgenodigd voor een informatie avond, welke inmiddels heeft plaatsgevonden.
Daarnaast heeft een aantal belanghebbenden telefonisch gemeld positief te staan tegenover herontwikkeling tot 3-kamer appartementen.
Alpha Beheer is momenteel in overleg met de gemeente over de voortgang van het project.